Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση 1ου Έτους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις του 1ου έτους του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χάρακα (Ο.Ε.Φ./ Α.Σ. Χάρακα), στα πλαίσια του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων του Καν (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 1ο έτος αφορούν στους παρακάτω τομείς:

TOMEAΣ Β: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

TOMEAΣ Γ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

TOMEAΣ Δ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

TOMEAΣ Ε: ΤΟΜΕΑΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

TOMEAΣ ΣΤ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΕΦ

Ακολουθούν κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την υλοποίηση των παραπάνω Δράσεων.

 

 

  

 

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.i.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 1802/36612/31.03.2015 Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας»

 

Δελτίο Τύπου - Συγκομιδή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για τη συγκομιδή τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 στην Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ. Η εκπαίδευση εντάσσεται στη Δράση «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων PROACTIVE Α.Ε.
Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν:
o Η αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου
o Η επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής
o Η επίδειξη μέσων και πρακτικών μεταφοράς του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο
Η εκπαίδευση έγινε σε προεπιλεγμένο ελαιώνα της περιοχής του Χάρακα με συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις, να συζητήσουν και να κατανοήσουν πλήρως το θέμα της συγκομιδής του ελαιοκάρπου. Θα ακολουθήσουν μέσα στην τριετία μια σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα της καλλιέργειας της ελιάς.
Σκοπός της δράσης Γ.iii.1. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς. Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Δελτίο Τύπου - Κλάδεμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για το «κλάδεμα και τη διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος» τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στην Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ. Η εκπαίδευση εντάσσεται στη Δράση «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων PROACTIVE Α.Ε.
Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν:
o Ανάλυση σκοπιμότητας του κλαδέματος
o Επίδειξη διαφόρων τύπων κλαδέματος ανάλογα με τις εκάστοτε επιδιώξεις (πχ. κλάδεμα διαμόρφωσης, κλάδεμα καρποφορίας, κλάδεμα ανανέωσης)
o Επίδειξη χρήσης εργαλείων κλαδέματος και πρακτικών ατομικής προστασίας
o Ανάλυση της αναγκαιότητας αποφυγής καύσης των υπολειμμάτων της καλλιέργειας
o Επίδειξη χρήσης θρυμματιστή υπολειμμάτων κλαδέματος και αξιοποίησης των θρυμμάτων
Η εκπαίδευση έγινε σε προεπιλεγμένο ελαιώνα της περιοχής του Χάρακα με συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις, να συζητήσουν και να κατανοήσουν πλήρως το θέμα του κλαδέματος. Θα ακολουθήσουν μέσα στην τριετία μια σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα της καλλιέργειας της ελιάς.
Σκοπός της δράσης Γ.iii.1. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς. Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

 

Δελτίο Τύπου - Κατεργασία Εδάφους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για τη «κατεργασία εδάφους» τη Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 στην Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ. Η εκπαίδευση εντάσσεται στη Δράση «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων PROACTIVE Α.Ε.
Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν:
 σκοπός της κατεργασίας του εδάφους
 παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου κατεργασίας του εδάφους
 πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των κυριότερων μεθόδων κατεργασίας του εδάφους
 έννοια και σημασία της διάβρωσης στους ελαιώνες
Η εκπαίδευση έγινε σε προεπιλεγμένο ελαιώνα της περιοχής του Χάρακα με συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις, να συζητήσουν και να κατανοήσουν πλήρως το θέμα της κατεργασίας του εδάφους. Θα ακολουθήσουν μέσα στην τριετία μια σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα της καλλιέργειας της ελιάς.
Σκοπός της δράσης Γ.iii.1. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς. Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.